Provozní řád

Provozní řád kina Egerie Klášterec nad Ohří

 1. Provozovatelem kina je příspěvková organizace Zámek Klášterec nad Ohří, se sídlem Chomutovská 1, 43151 Klášterec nad Ohří, IČO 47792311
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, dalších kulturních akcí a konferencí.
 3. Kino je způsobilé k promítání DCP filmů v rozlišení 4K a se zvukovým záznamem Auro 11.1 a technologií 3D, filmů z DVD a Blu-ray nosičů a satelitních přenosů.
 4. Kapacita kinosálu je 103 míst + 4 místa pro tělesně postižené osoby.
 5. V kinosálu je na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů přísně zakázáno pořizovat jakékoli audiovizuální záznamy.
 6. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit přímo v pokladně kina nebo rezervovat přes internet na http://kino.klasterec.cz/ Pokladna se otevírá 60 min. před začátkem každého představení a uzavírá se 15 minut po zahájení programu.
 7. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 30 min. před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje. V případě opakovaného nevyzvednutí rezervovaných vstupenek týmž divákem si provozovatel vyhrazuje právo možnosti zrušení dalších rezervací tohoto diváka.
 8. Filmové představení bude zahájeno, pouze pokud bude prodáno minimálně 5 vstupenek.
 9. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
 10. Cena vstupného je dána distributorem jako minimální možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie ČR a zákonem stanovenou DPH. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50%). Poskytnout volnou vstupenku a jakékoliv další slevy neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi Unií filmových distributorů a provozovatelem kina.
 11. Přístupnost filmů určuje distributor. Kino je povinné informovat o doporučené přístupnosti všemi možnými prostředky (plakáty, internetové stránky, noviny, na pokladně kina).
 12. Pro děti do 8 let je nutný doprovod osoby starší 15 let, která za toto dítě zodpovídá.
 13. Při uzavřených školních představení zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 14. V prostorách kina je zakázáno kouřit, požívat a jakkoli manipulovat a vnášet omamné a psychotropní látky. Dále je zakázáno vnášet jakékoliv potraviny nebo nápoje do sálu kina vyjma občerstvení zakoupeného v kinokavárně. Zákaz vnášet sklo do sálu kina.
 15. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na úhradu celého nebo i části vstupného nebo je do kina vůbec nevpustí.
 16. Za škody způsobené svým chováním a jednáním je divák plně zodpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.
 17. Provozovatel kina nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 18. Filmové představení končí až po skončení projekce závěrečných titulků. Diváci bezpečně odcházejí, až po úplném rozsvícení hlediště. Chrání tím svoji bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.
 19. V případě nedodání nebo nefunkčnosti filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek elektrického proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 20. V případě 3D projekce obdrží každý divák při vstupu do sálu jedny 3D brýle, které jsou hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi. 3D brýle nelze použít k jinému účelu než pro projekci v kině.
 21. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Pokud sál opustí, odevzdá brýle provoznímu pracovníkovi kina a při návratu si je opět vyzvedne. Po skončení představení každý divák opět odevzdá jedny 3D brýle.
 22. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provoznímu pracovníkovi kina. Dojde-li k poškození brýlí nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.
 23. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje , že se seznámil a souhlasí s provozním řádem kina. Tímto bere návštěvník kina na svoji zodpovědnost veškerá rizika vyplývající z porušení tohoto provozního řádu. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

 

V Klášterci nad Ohří 1.2.2017

Zámek Klášterec nad Ohří p.o.

Ing. Petr Hybner, ředitel organizace